top of page

REKOMMENDERAD LITTERATUR

Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: Språk, texter och samtal

July 05, 2020

Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk ger både teoretisk fördjupning i pedagogisk kommunikation och tydliga råd om hur lärare kan utveckla sin andraspråksdidaktik. Genom rikliga klassrumsexempel från såväl grundskola som vuxenundervisning beskriver författaren vad det är som sker i kommunikationen men också hur den skulle kunna genomföras för att ytterligare stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Källa: studentlitteratur.se

En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle

July 05, 2020

Under flera decennier har den svenska skolan tagit emot elever från olika länder och har försökt ordna mottagandet efter bästa förmåga. I dag finns stor praktisk erfarenhet och forskning inom området. I En god fortsättning – nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle beskriver teoretiker och praktiker från olika områden och med olika utgångspunkter vad skolan och dess personal ska beakta i mötet med mångkulturella och flerspråkiga elever.

Källa: studentlitteratur.se

Språkdidaktik för sfi - att undervisa vuxna andraspråksinlärare

July 05, 2020

I fokus för den här boken står språkdidaktiska frågor, som lyfter fram hur sfi-läraren genom sin undervisning kan stödja och stimulera de vuxna elevernas andraspråksutveckling. Författarna tar avstamp i den specifika roll som sfi har i det svenska utbildningssystemet samt förklarar vad forskningen säger om sfi, vuxnas språklärande och flerspråkighet som resurs. De ger en mängd praktiska förslag på aktiviteter och organisationsformer - allt ifrån stimulerande samtalsövningar och utvecklande skrivuppgifter till råd om digital teknik som stöd i språklärandet.

Källa: studentlitteratur.se

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv

July 05, 2020

I boken behandlar författarna tre perspektiv av klassrumsinteraktion: som språk, som social samvaro och som pedagogik. Även om de tre perspektiven är nära sammanknutna uppmärksammas varje aspekt i varsin del av boken. Huvuddelen av den forskning och de mångtaliga exempel som presenteras i boken bygger på etnografiskt inriktad forskning, det vill säga forskning där materialet skapats genom deltagande i olika verksamheter och nära de personer som studeras.
I konkreta exempel och modeller ges såväl analys av klassrumsinteraktion som handfasta förslag på hur lärare kan arbeta i klassrummet för en tydligare språkutveckling hos eleverna. Här presenteras undervisning för alla åldrar, från förskola till SFI.

Källa: liber.se

Språklig mångfald i klassrummet

July 05, 2020

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara.

Källa:  lararforlaget.se

Tredjespråksinlärning av Camilla Bardel, Ylva Falk, Christina Lindqvist

July 16, 2017

Tredjespråksforskningen undersöker bland annat vad flerspråkighet innebär för den som lär sig språk, men ger också ökade kunskaper om hur undervisningen av ett tredjespråk bäst bör gå till. Det har nämligen visat sig att inlärningen skiljer sig på flera punkter från den vi ser i samband med ett andraspråk.
Tredjespråksinlärning vänder sig främst till universitetsstuderande i ämnen som språkdidaktik, främmande språk, svenska som andraspråk och lingvistik samt till ämneslärare i moderna språk, engelska och svenska som andraspråk och forskare inom dessa områden.

Källa: studentlitteratur.se

Nyanlända och lärande av Nihad Bunar

June 18, 2017

Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till fortsatt kunskapsutveckling, en god språkutveckling, skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk osv.

Källa: nok.se

Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum av Ola Henricsson, Michael Lundgren

June 10, 2017

Författarna beskriver hur lärare och elever kan använda det muntliga berättandet i syfte att utveckla språkliga färdigheter, reflektera över händelser, skapa mening och förståelse av ämnesundervisningen samt väcka nyfikenhet och intresse. De resonerar även kring berättandets och berättelsers hälsobefrämjande och identitetsstärkande potential. Genom en mängd förslag på lekar, övningar och berättelser att starta med visar författarna hur lärare och elever kan utveckla och öva upp sin förmåga att berätta.

Källa: studentlitteratur.se

Etnicitet som resurs i skolan av Layal Kasselias Wiltgren

June 10, 2017

Boken lyfter fram de positiva resurser eleverna bär med sig och vilka möjligheter det finns att stärka ungdomarna ytterligare. Författaren uppmärksammar att etniciteter är komplexa. En person kan beskriva sig själv som irakier, kaldé, arab och svensk vid olika tillfällen. Stereotypa uppfattningar begränsar därför eleverna. Det gäller att skapa ett utökat handlingsutrymme för ungdomarna, vilket är en viktig del av värdegrundsarbetet.

Källa: studentlitteratur.se

Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid av Jim Cummins

May 21, 2017

Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så omfattande. Denna nya situation påverkar skolan i världens länder på ett genomgripande vis. I en skolkontext som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs undervisning som hjälper alla elever att nå sina mål. Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar Jim Cummins, världens ledande forskare på området, vad lärare kan göra för att hjälpa flerspråkiga elever att lyckas. Boken stakar därmed ut vägen mot en likvärdig skola.

Källa: nok.se

Att motverka rasism i förskolan och skolan av Emma Arneback, Jan Jämte

May 15, 2017

Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Forskning visar att rasism tar sig en rad olika uttryck, på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper högre risk än andra att utsättas för kränkningar och diskriminering. Därmed motverkar rasism barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.

Källa: nok.se

Nätmobbning: Handbok för skolan av Ann Frisén, Sofia Berne

May 07, 2017

Minst en av tio skolelever är drabbade och skolan har ett ansvar att utreda och åtgärda nätmobbningssituationer. Men hur gör man detta på bästa sätt? Nätmobbning: Handbok för skolan berättar hur skolan kan upptäcka, förebygga och åtgärda nätmobbning. Förutom att ge konkreta råd beskriver författarna även den mest aktuella svenska och internationella forskningen på området.

Boken är skriven för lärare, verksamma inom elevhälsa och alla andra som jobbar nära elever, men den är även användbar för föräldrar och alla som vill veta mer om nätmobbning.

Källa: nok.se

Mångfald i skolan: Framgångsrika sätt att möta (o)likheter av David Mitchell

April 30, 2017

Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt som fungerar oavsett de likheter och olikheter som skapar mångfalden.

Boken tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, kultur, tro och funktionsolikheter. Utifrån dessa områden presenteras både de organisatoriska och praktiska sätt som senaste forskning visar fungerar bra för att skapa en undervisning som når alla elever.

Källa: nok.se

Utmanande återkoppling som för dina elevers lärande framåt av James Nottingham, Jill Nottingham, Martin Renton

April 27, 2017

Återkoppling av hög kvalitet stödjer lärandet kraftfullt, men det finns också återkoppling som ger minimal eller rentav negativ påverkan. I den här boken reder författarna ut begreppen och vi får veta vilken sorts återkoppling som är effektiv, i vilken omfattning den bör ges och när. Här presenteras nyskapande modeller och verktyg för lärande. I varje kapitel finns strategier och övningar som gynnar den typ av återkoppling som för våra elevers lärande framåt.

Källa: nok.se

Motivation och lärande (2:a utgåvan) av Einar M. Skaalvik, Sidsel Skaalvik

April 23, 2017

I boken presenteras åtta forskningsanknutna motivationsteorier. Författarna förklarar varför dessa teorier är betydelsefulla, hur de kompletterar och förstärker varandra samt vilka praktiska konsekvenser de får i klassrummet. Boken innehåller också konkreta exempel på motivationshöjande aktiviteter som läraren kan tillämpa i sin undervisning.

Källa: Nok.se

Effektiv undervisning - meningsfullt lärande av Simon Hjort, Ambjörn Furenhed

April 18, 2017

Boken handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 konkreta verktyg, metoder och möjliga förhållningssätt diskuteras utifrån grundtanken att lärarens yrke är komplext och utmanande, men också utvecklande och meningsfullt.

Källa: nok.se

Att sätta betyg – en berättelse från ett kollegierum av Helena Wallberg

April 18, 2017

I boken får vi följa en handfull elever som utmanar lärarna och arbetar tillsammans med specialpedagogen för att hitta sätt som underlättar för dem. Maya, hur ska de få henne att delta? Benjamin, hur ska de kunna utmana honom? Amina och Jocke, hur ska de se till att de kan fokusera? 

Hur ska lärarna göra för att både erkänna alla dessa individers behov och samtidigt planera en undervisning som gäller alla? En undervisning som möjliggör likvärdig bedömning och betyg som motsvarar elevernas kunnande i förhållande till kunskapskraven.

Källa: gothiafortbildning.se

Att anpassa undervisning till individ och grupp i klassrummet av Anja Thorsten, mm.

April 16, 2017

Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp. Fokus ligger på vikten av ett systematiskt arbete – dels i syfte att låta effektiva anpassningar genomsyra den dagliga verksamheten, dels för att skapa en hållbar arbetssituation.

Källa: nok.se

Språklig mångfald i klassrummet av Åsa Wedin mm.

May 21, 2017

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara.

Källa: lararforlaget.se

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3: cirkelmodellen, genrepedagogik, ALS och IKT av Karin Pettersson

May 21, 2017

Bokens pedagogiska utgångspunkt är Cirkelmodellen eller Cykeln för undervisning och lärande. Steg för steg leder boken läsaren genom modellens fyra faser och visar hur ämneskunskap och läs- och skrivförmågor kan utvecklas hand i hand. Genom exempel med verkliga klassrumssituationer får läraren modeller för sin undervisning som kan anpassas efter elevernas behov.

 

Källa: hallgren-fallgren.se

Nyanlända elever av Sara Persson

May 05, 2017

Hur kan man göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt?

  • Råd och inspiration om att undervisa nyanlända elever i åk 1–6

  • Konkreta tips om mottagande av nyanlända elever

  • Stöd i att utveckla elevernas vardagsspråk och skolspråk

Nyanlända elever i mitt klassrum : språkutveckling med digitala resurser av Hülya Basaran

May 05, 2017

Boken innehåller många praktiska exempel på arbetssätt och förslag på hur du kan använda digitala resurser i undervisningen, vilket gör den till en lämplig handbok och inspiration för alla lärare som vill arbeta språkutvecklande med digitala resurser.

Translanguaging - Flerspråkighet som resurs i lärandet av Ofelia Garcia, Li Wei

April 21, 2017

Boken är för dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både socialt och kognitivt perspektiv, är det här grundboken.

 

Ofelia Garcia och Li Wei beskriver i boken:

  • hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats,

  • hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier och modeller för språkinlärning och flerspråkighetsutveckling,

  • hur translanguaging kan användas ur elevers perspektiv för inlärning såväl som ur lärares perspektiv för undervisning.

Translanguaging I praktik och teori av Gudrun Svensson

April 21, 2017

På ett pedagogiskt och instruktivt vis får du veta hur du kan använda den språkliga mångfalden i ditt klassrum med elever som är kunniga i många olika språk och har erfarenheter som sträcker sig långt bortom klassrummets väggar. Grundläggande teori sätts i sitt sammanhang och kopplas även till resonemang och dilemman från lärare som arbetar enligt de strategiska principer translanguaging innebär.

Källa: Natur och Kultur

Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter av Anna Kaya

January 31, 2017

Möte med andraspråkselever av Elisabeth Elmeroth

March 08, 2017

Författaren presenterar teorier om andraspråksförvärvande och resonerar om vad forskningen om andraspråkslärande kan bidra med för utvecklingen av en språkstimulerande undervisningspraktik.
Boken anlägger ett interkulturellt perspektiv som kännetecknas av respekt och individuellt bemötande av varje elev där elevens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov tas tillvara.

källa: Bokus.se

Språkutveckling pågår! - Kreativa arbetssätt i svenska som andraspråk av Maria Lindh, Maria Norberg

December 21, 2016

Ganska intressant bok som ger förslag på hur man kan få optimal språkinlärning för nybörjare i olika åldrar.

Formativ undervisning : utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus av Åsa Hirsh

March 08, 2017

Boken handlar om att utforska och forma undervisning utifrån elevers lärande och upplevelser i klassrummet. Boken diskuterar hur lärare – med hjälp av eleverna – systematiskt och kontinuerligt kan analysera hur lärande möjliggörs i klassrummet, finna det som utgör möjligheter och svårigheter, och utifrån detta hitta alternativa vägar att forma sin undervisning.

Tankarna springer före: att bedöma ett andraspråk i utveckling av Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman, mm.

February 05, 2017

Den här boken är väldigt praktisk för att performansanalysen tar mycket plats i boken. Flera praktiska exempel tas upp som i detalj visar hur performansanalyser kan användas av pedagoger.

Språkinriktad undervisning av Maaike Hajer, Theun Meestringa

February 24, 2017

Boken hjälper till med att utforma ämnesundervisningen på ett språkutvecklande sätt, från planering och förberedelser till genomförande och utvärdering.

Språk i alla ämnen (handbok för kunskaps- och språkutveckling) av Hanna Stehagen

January 03, 2017

I den här boken hittar man många praktiska och konkreta tips hur man som lärare kan arbeta för att möjliggöra elevernas kunskaps- och språkutveckling.

Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan av Pauline Gibbons

November 20, 2016

Den här boken hjälper till att hitta flera vägar till en undervisning av hög kvalitet oavsett språknivå. Utifrån olika perspektiv undersöks och exemplifieras hur ett lärande som utmanar eleven både språkligt och kognitivt kan se ut.

Please reload

bottom of page