top of page

Lectura para maestros en sueco

Kunskapssynen och pedagogiken av Magnus Henrekson, Inger Enkvist m.m.

October 14, 2017

Lärandets ordning och reda: ledarskap i klassrummet av Marcus Samuelsson

October 14, 2017

Boken problematiserar en vanligt förekommande föreställning om att lärare först måste ha eller skapa ordning och reda, för att sedan kunna undervisa. Samuelsson visar att det kan vara tvärt om, samt hur undervisningen då kan bedrivas. Boken redogör för sex områden som ledare i klassrummet behöver tänka över och sedan förhålla sig till, för att undervisningen ska göra det möjligt för elever att utvecklas kunskapsmässigt och socialt.

Professionsutveckling och kollegialt lärande av Steven Katz och Ain Dack

August 12, 2017

En av de mycket få lösningar det finns konsensus kring i svensk skola är att vägen framåt för Sverige är kollegialt lärande. Men hur ska det kollegiala lärandet organiseras? Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur möter ni dessa på bästa sett? 

Källa: nok.se

Mångfald i skolan: Framgångsrika sätt att möta (o)likheter av David Mitchell

April 30, 2017

Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt som fungerar oavsett de likheter och olikheter som skapar mångfalden.

Boken tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, kultur, tro och funktionsolikheter. Utifrån dessa områden presenteras både de organisatoriska och praktiska sätt som senaste forskning visar fungerar bra för att skapa en undervisning som når alla elever.

Källa: nok.se

Utmanande återkoppling som för dina elevers lärande framåt av James Nottingham, Jill Nottingham, Martin Renton

April 27, 2017

Återkoppling av hög kvalitet stödjer lärandet kraftfullt, men det finns också återkoppling som ger minimal eller rentav negativ påverkan. I den här boken reder författarna ut begreppen och vi får veta vilken sorts återkoppling som är effektiv, i vilken omfattning den bör ges och när. Här presenteras nyskapande modeller och verktyg för lärande. I varje kapitel finns strategier och övningar som gynnar den typ av återkoppling som för våra elevers lärande framåt.

Källa: nok.se

Motivation och lärande (2:a utgåvan) av Einar M. Skaalvik, Sidsel Skaalvik

April 23, 2017

I boken presenteras åtta forskningsanknutna motivationsteorier. Författarna förklarar varför dessa teorier är betydelsefulla, hur de kompletterar och förstärker varandra samt vilka praktiska konsekvenser de får i klassrummet. Boken innehåller också konkreta exempel på motivationshöjande aktiviteter som läraren kan tillämpa i sin undervisning.

Källa: Nok.se

Effektiv undervisning - meningsfullt lärande av Simon Hjort, Ambjörn Furenhed

April 20, 2017

Boken handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 konkreta verktyg, metoder och möjliga förhållningssätt diskuteras utifrån grundtanken att lärarens yrke är komplext och utmanande, men också utvecklande och meningsfullt.

Källa: nok.se

Att sätta betyg – en berättelse från ett kollegierum av Helena Wallberg

April 18, 2017

I boken får vi följa en handfull elever som utmanar lärarna och arbetar tillsammans med specialpedagogen för att hitta sätt som underlättar för dem. Maya, hur ska de få henne att delta? Benjamin, hur ska de kunna utmana honom? Amina och Jocke, hur ska de se till att de kan fokusera? 

Hur ska lärarna göra för att både erkänna alla dessa individers behov och samtidigt planera en undervisning som gäller alla? En undervisning som möjliggör likvärdig bedömning och betyg som motsvarar elevernas kunnande i förhållande till kunskapskraven.

Källa: gothiafortbildning.se

Att anpassa undervisning till individ och grupp i klassrummet av Anja Thorsten, mm .

April 16, 2017

Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp. Fokus ligger på vikten av ett systematiskt arbete – dels i syfte att låta effektiva anpassningar genomsyra den dagliga verksamheten, dels för att skapa en hållbar arbetssituation.

Källa: nok.se

Formativ undervisning : utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus av Åsa Hirsh

March 08, 2017

Boken handlar om att utforska och forma undervisning utifrån elevers lärande och upplevelser i klassrummet. Boken diskuterar hur lärare – med hjälp av eleverna – systematiskt och kontinuerligt kan analysera hur lärande möjliggörs i klassrummet, finna det som utgör möjligheter och svårigheter, och utifrån detta hitta alternativa vägar att forma sin undervisning.

Språkinriktad undervisning av Maaike Hajer, Theun Meestringa

February 24, 2017

Boken hjälper till med att utforma ämnesundervisningen på ett språkutvecklande sätt, från planering och förberedelser till genomförande och utvärdering.

Språk i alla ämnen (handbok för kunskaps- och språkutveckling) av Hanna Stehagen

January 03, 2017

I den här boken hittar man många praktiska och konkreta tips hur man som lärare kan arbeta för att möjliggöra elevernas kunskaps- och språkutveckling.

Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan av Pauline Gibbons

November 20, 2016

Den här boken hjälper till att hitta flera vägar till en undervisning av hög kvalitet oavsett språknivå. Utifrån olika perspektiv undersöks och exemplifieras hur ett lärande som utmanar eleven både språkligt och kognitivt kan se ut.

Please reload

bottom of page